นครศรีธรรมราช เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม

นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดหนึ่งที่ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม ศิลปะ ในรูปแบบต่างๆมากมายสามารถทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองแห่งศลิปวัฒนธรรมของภาคใต้ซึ่งมีทั้ง แหล่งโบราณสถานที่มีมาเป็นพันๆปี และการรำ, การละเล่นต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด นั้นเป็นเพราะว่า พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช และ เจ้าพระยานครน้อย ซึ่งปกครองเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยนั้น นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมือง ทำให้เป็นหัวเมืองใต้ที่มีความสำคัญทางการค้า และสังคม การเมือง ได้อย่างสำคัญมาก ในปี พ.ศ. 2475 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง ทำให้มีการตั้งเมืองต่างๆให้เป็นจังหวัด ซึ่งเมืองนครศรีธรรมราชก็กลายมาเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างที่เราได้ยินจนถึงปัจจุบัน นครศรีธรรมราชในปัจจุบันนั้นกลายเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีสถานที่สำคัญต่างๆมากมาย เช่น พระปฐมเจดีย์, อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช รวมถึงสถานที่สำคัญอื่นๆอีกมากมาย ชาวนครศรีธรรมราชมีหลากหลายศาสนา แต่ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม ทำให้จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นเป็นอีกจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติอย่างมาก ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่ามีความเจริญอย่างมากทั้งด้านการคมนาคมการขนส่งที่มีความสะดวก มีทั้งรถไฟ, เส้นทางถนนหลวงที่เดินทางมาอย่างง่ายดายกว่าสมัยก่อน รวมถึงท่าอากาศยานที่พร้อมให้การคมนาคมเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างง่ายดาย  ... Read More →

นครศรีธรรมราช เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม

นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดหนึ่งที่ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม ศิลปะ ในรูปแบบต่างๆมากมายสามารถทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองแห่งศลิปวัฒนธรรมของภาคใต้ซึ่งมีทั้ง แหล่งโบราณสถานที่มีมาเป็นพันๆปี และการรำ, การละเล่นต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด นั้นเป็นเพราะว่า พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช และ เจ้าพระยานครน้อย ซึ่งปกครองเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยนั้น นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมือง ทำให้เป็นหัวเมืองใต้ที่มีความสำคัญทางการค้า และสังคม การเมือง ได้อย่างสำคัญมาก ในปี พ.ศ. 2475... Read More →

เมืองนครศรีธรรมราชหลังยุคสมัย พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ทรงเปลี่ยนเมืองทางใต้อย่างนครศรีธรรมราชให้กลายเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรือง รวมถึงการนำศิลปวัฒนธรรมมากมายเข้ามา จนทำให้นครศรีธรรมราชกลายเป็นเมืองแห่งศูนย์วัฒนธรรม เป็นเมืองแห่งแรกที่ถ่ายทอดความเป็นวัฒนธรรมไปยังหัวเมืองอื่นๆ จนกระทั่งพระองค์เสร็จสวรรคต ในช่วงประมาณ 1800 ปีก่อน ต่อมาเข้าสู่ยุคของกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้มีการแต่งตั้งอุปราช (พัฒน์) บุตรเขยของพระเจ้านครศรีธรรมราช  (หนู) ขึ้นเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราช ซึ่งก็มีโอกาสเข้ารับราชการจนถึงปลายรัชกาลที่ 2 ก็ทรงลาออกจากตำแหน่งเนื่องด้วยว่าชราภาพมากแล้ว... Read More →

เมืองนครศรีธรรมราชในยุคสมัยอยุธยา

ก่อนที่ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ทรงเดินทางเข้ามายังเมืองนครศรีธรรมราชนั้น ในช่วงสมัยอยุธยาที่รุ่งเรืองมากมีการค้าขายและการขนส่งต่างๆที่สำคัญอย่างมากในตอนนั้น เรียกว่าสมัยอยุธยาเป็นราชธานีนั้นรุ่งเรืองอย่างมาก ในสมัยนั้นคาดว่ามีจำนวนประชากรมากถึง 2 ล้านคนในอาณาจักร อยุธยาจึงขึ้นชื่อเรื่องของเมืองแห่งทอง มีการส่งมอบทองคำมูลค่ามหาศาลให้แก่เมืองอื่นๆมากมาย เช่น หัวเมืองเหนือ อย่างเชียงใหม่, เชียงราย, เชียงแสน และเมืองทางใต้อย่าง นครศรีธรรมราช ซึ่งต่อมาได้ถูกปกครองโดย พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช... Read More →

อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

อนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช เป็นปฐมกษัตริย์ผู้ครองนครศรีธรรมราช เป็นต้นราชวงศ์ ปทุมวงศ์เป็นผู้สร้างเมืองนครศรีธรรมราช จากชุมชนเดิมซึ่งมีชื่อเรียกว่า ตามพรลิงค์ บนหาดทรายแก้ว (บริเวณตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน) เมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ 17 จนกลายเป็นนครรัฐหรือเป็นอาณาจักรใหญ่ในคาบสมุทรไทย ก่อนที่จะเข้ารวมอยู่ในราชอาณาจักรไทย สมัยกรุงศรีอยุธยาในต้นพุทธศตวรรษที่... Read More →

การทำสงครามกับสังกา

การยกทัพไปตีลังกา 2 ครั้ง ครั้งที่ 1. ยกไปตีลังกาในราวปี พ.ศ. 1750 ในสมัยของพระเจ้าปรักกรมพาหุ กษัตริย์แห่งลังกา ในการรบครั้งนี้ได้รับชัยชนะ เป็นเหตุให้แสนยานุภาพของพระองค์แผ่ไปตลอดแหลมมลายู และเกิดมีอาณานิคมของตามพรลิงก์อยู่ในลังกา และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ลังกาต้องมอบพระพุทธสิหิงค์ให้ในโอกาสต่อมา และชาวลังกาเรียกพระนามของพระองค์ว่า ชวากะ ครั้งที่ 2.  ยกทัพไปตีลังกาครั้งนี้อยู่ในระหว่าง... Read More →

ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช

ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช เป็นราชวงศ์หนึ่ง ของสยามประเทศที่เคยมีอำนาจปกครอง อาณาจักรศรีธรรมาราช ซึ่งปกครองเมืองใหญ่ต่างๆ ในคาบสมุทรมลายู จำนวน 12 เมือง เรียกว่า เมืองสิบสองนักษัตร เมื่อสมัยสุโขทัยเรืองอำนาจ เป็นอาณาจักรไทยทางภาคเหนือและภาคกลาง อาณาจักรศรีธรรมาราช ก็มีอำนาจรุ่งเรืองทางภาคใต้ อาณาจักรศรีธรรมาราชเป็นมิตรที่ดีต่ออาณาจักรสุโขทัย มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา มีการส่งพระสงฆ์ไปยังอาณาจักรสุโขทัย เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา... Read More →

การปกครองวัฒนธรรม

ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราชคงจะได้พิจารณาเห็นแล้วว่า  แนวคิดในการสร้างบ้านแปงเมืองตามแบบเดิมซึ่งเป็นคติของศาสนาพราหมณ์  น่าจะมีจุดอ่อนในเรื่องการกระจุกตัวของชุมชน  ประกอบกับมีข้อจำกัดจากสภาพภูมิประเทศของดินแดนในคาบสมุทร  ซึ่งไม่สามารถขยายหรือพัฒนาพื้นที่เพื่อการเกษตรที่กว้างขวางและมั่นคงได้  อย่างไรก็ดี  ดินแดนแถบนี้ตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นจุดเชื่อมหรือจุดแวะพักของเรือสินค้า ที่สำคัญ  ที่เดินระหว่างดินแดนตอนใต้ของจีนกับดินแดนฝั่งตะวันตกของทะเลแดงและอินเดีย ตอนใต้  ลักษณะเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดความได้เปรียบในเรื่องการค้างทางทะเลกับรัฐภาย นอก  รวมทั้งได้เปรียบตรงที่มีทรัพยากรธรรมชาติด้านเหมืองแร่และผลิตผลจากป่ามาก  ภายใต้สภาพแวดล้อมและพื้นฐานทางเศรษฐกิจการค้าดังกล่าว  ชุมชนซึ่งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลที่เป็นสถานีการค้ากับชุมชนที่ห่างจากชาย ฝั่งเข้าไปในดินแดนภายในจะสามารถอาศัยความผูกพันทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์  กับความชำนาญเฉพาะในการผลิตมาสร้างโอกาสในการแสวงหารายได้จากจำหน่ายหรือแลก เปลี่ยนสินค้ากับต่างชาติได้มากกว่าการผลิตแบบเดิม  จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน... Read More →

ความสัมพันธ์กับอาณาจักรทางเหนือ

เมื่อสมัยสุโขทัยเรืองอำนาจ ของอาณาจักรไทยทางภาคเหนือและภาคกลาง อาณาจักรนครศรีธรรมราช เองก็มีอำนาจรุ่งเรืองในภาคใต้ อาณาจักรนครศรีธรรมราชเป็นมิตรที่ดีต่ออาณาจักรสุโขทัย มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา มีส่งพระสงฆ์ไปยังอาณาจักรสุโขทัย เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา ยังไม่ปรากฏหลักฐานเป็นที่แน่ชัดว่า อาณาจักรนครศรีธรรมราชยอมเข้ารวมเป็นส่วนหนึ่ง ของประเทศไทยในปัจจุบัน ตั้งแต่ในสมัยใด แต่จากการสันนิษฐานคาดว่า อาณาจักรนครศรีธรรมราชคงเป็นประเทศราชของอโยธยาและสุโขทัยตามลำดับมาตั้งแต่ ประกาศเอกราชจากศรีวิชัย เนื่องจากประวัติศาสตร์ของสองนครนั้นกล่าวว่านครศรีธรรมราชเป็นประเทศราชของ ตนในช่วงต่อเนื่องกันพอดี และต่อมาคงได้มีเอกราชอยู่สักระยะหนึ่ง จึงเข้ามาเป็นประเทศราชของอาณาจักรไทยอีกครั้งในสมัยอาณาจักรอยุธยาในประมาณ... Read More →

เมืองใต้ปกครอง 12 เมืองนักษัตร

ด้วยระบบการปกครองแบบ ธรรมราชา ส่งผลให้พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชมีเมืองบริวาร 12 เมือง  เรียกว่า เมืองสิบสองนักษัตร แต่ละเมืองกำหนดให้ใช้สัตว์เป็นตราเมืองดังนี้ เมืองสายบุรี ใช้ตราหนู  (ชวด) เมืองสายปัตตานี ใช้ตราวัว  (ฉลู) เมืองกะลันตัน ใช้ตราเสือ  (ขาล) เมืองปะหัง  ใช้ตรากระต่าย ... Read More →

ความเป็นมาและอาณาจักรก่อนหน้า

ช่วงเวลาของ อาณาจักรตามพรลิงค์ เริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 8  จนถึงที่ 17  ในเวลานั้นที่สภาพที่ตั้งของตามพรลิงค์มีสภาพเหมาะแก่การค้าทางทะเลกว่า ชุมชนอื่น  เพราะอยู่กึ่งกลางระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้  เวลานั้นชาวจีนและชาวอินเดียที่นิยมติดต่อค้าขายและเผยแผ่ศาสนาได้แวะพักหลบ มรสุมที่ดินแดนแห่งนี้  เป็นผลให้วัฒนธรรมอินเดียเข้ามาสู่ชุมชนแห่งนี้ไปโดยปริยาย  ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 8 เป็นต้นมา มีร่องรอยความแพร่กระจายของศิลปวัตถุเนื่องในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวษณพนิกาย และลัทธิไศวนิกายมีปรากฏร่องรอยให้เห็นชัดเจน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอสิชลและอำเภอท่าศาลาปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้นหลักฐานศิลาจารึกหุบเขาช่องคอยซึ่งมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่... Read More →